Σκοπός του Συνδέσμου
είναι η ανάπτυξη και προώθηση της αγοράς ακινήτων.

Μελέτη και πρόταση μέτρων

Διασφάλιση των συνθηκών ομαλής λειτουργίας της αγοράς

Θεσμική εκπροσώπηση του κλάδου της επένδυσης και ανάπτυξης ακινήτων

Ανάδειξη και διεύρυνση της συμβολής του κλάδου επαγγελματικών ακινήτων

Ανάπτυξη της διαφάνειας και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων για τα ακίνητα

Συμβουλευτική υποστήριξη των μελών του ΣΕΑΑΚ