Σκοπός του Συνδέσμου
είναι η ανάπτυξη και προώθηση της αγοράς ακινήτων.

Μελέτη και την πρόταση μέτρων

Διασφάλιση των συνθηκών ομαλής λειτουργίας της

Θεσμική εκπροσώπηση του κλάδου της επένδυσης και ανάπτυξης

Ανάδειξη και διεύρυνση της συμβολής του κλάδου

Ανάπτυξη της διαφάνειας και ενημέρωσης

Συμβουλευτική υποστήριξη των μελών του